ماه: دسامبر 2020

 • پروفیل ترموود ۴۰ در ۴۰

  2020-12-28
  ترمووود محصول پیشرفته‌ترین تکنیک اصلاح چوب در دهه اخیر میباشد. در مقابل چوب خام، این محصول از لحاظ فیزیکی (پرداخت‌کاری،…
 • پروفیل ترموود ۴۲ در ۶۸

  2020-12-28
  ترمووود محصول پیشرفته‌ترین تکنیک اصلاح چوب در دهه اخیر میباشد. در مقابل چوب خام، این محصول از لحاظ فیزیکی (پرداخت‌کاری،…
 • ترموود اس اچ پی (SHP) برش فارسی بر

  2020-12-28
  ترمووود محصول پیشرفته‌ترین تکنیک اصلاح چوب در دهه اخیر میباشد. در مقابل چوب خام، این محصول از لحاظ فیزیکی (پرداخت‌کاری،…
 • ترموود اس اچ پی (SHP) ۱.۹ در ۹

  2020-12-28
  ترمووود محصول پیشرفته‌ترین تکنیک اصلاح چوب در دهه اخیر میباشد. در مقابل چوب خام، این محصول از لحاظ فیزیکی (پرداخت‌کاری،…
 • ترموود اس اچ پی (SHP) 5.2*19

  2020-12-28
  ترمووود محصول پیشرفته‌ترین تکنیک اصلاح چوب در دهه اخیر میباشد. در مقابل چوب خام، این محصول از لحاظ فیزیکی (پرداخت‌کاری،…
 • ترموود اس اچ پی (SHP) ۷.۲ میلی متری

  2020-12-28
  ترمووود محصول پیشرفته‌ترین تکنیک اصلاح چوب در دهه اخیر میباشد. در مقابل چوب خام، این محصول از لحاظ فیزیکی (پرداخت‌کاری،…
 • ترموود اس اچ پی (SHP) 1۰ میلی متری

  2020-12-28
  ترمووود محصول پیشرفته‌ترین تکنیک اصلاح چوب در دهه اخیر میباشد. در مقابل چوب خام، این محصول از لحاظ فیزیکی (پرداخت‌کاری،…
 • ترموود اس اچ پی (SHP) 11 میلی متری

  2020-12-28
  ترمووود محصول پیشرفته‌ترین تکنیک اصلاح چوب در دهه اخیر میباشد. در مقابل چوب خام، این محصول از لحاظ فیزیکی (پرداخت‌کاری،…
 • ترموود اس اچ پی (SHP) ۲۶ میلی متری

  2020-12-28
  ترمووود محصول پیشرفته‌ترین تکنیک اصلاح چوب در دهه اخیر میباشد. در مقابل چوب خام، این محصول از لحاظ فیزیکی (پرداخت‌کاری،…
 • ترموود shp سایز 19 * ۱۴۰

  2020-12-28
  ترمووود محصول پیشرفته‌ترین تکنیک اصلاح چوب در دهه اخیر میباشد. در مقابل چوب خام، این محصول از لحاظ فیزیکی (پرداخت‌کاری،…
×